เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) เข้าพบ คุณวาเลนติน่า แพนซิเอรี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ คุณ สุชยา โมกขเสน เจ้าหน้าที่โครงการประสานงานชายแดน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC)

การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องภารกิจและโครงการที่มีการขับเคลื่อน โดย ศปสล.ได้เล่าถึง โครงการ NTS-Mekong Watch ที่มุ่งพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุมเพื่อจัดการและรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้วยแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ เพื่อให้พื้นที่คู่ขนานมีความใกล้ชิดและเป็นรั้วให้กันและกันในการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ฯลฯ

โดย UNODC เองเห็นว่าโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับภารกิจของ UNODC ที่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างเข้มแข็ง โดยผ่านกลไก สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน หรือ Border Liaison Office (BLO)ซึ่งมีการทำงานร่วมกับอำเภอกลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด และมีการสนับสนุนการทำงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลากรที่สำคัญในการปกป้องชุมชนชายแดนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ

ทั้งนี้ ศปสล.และ UNODC ต่างเห็นพ้องกันว่าทั้่ง 2 หน่วยงานควรแสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (Momentum and Engagement) โดยจะมีการประสานงานและพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป