วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการอธิบดีกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อปค. ได้ให้เกียรติบันทึกวิดิทัศน์ การกล่าวคำรับรอง/ชมเชย (Testimonial) สำหรับกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Cooperation Fund: MKCF) ซึ่งสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (NTS – Mekong Watch)

โดยระบุว่า การสนับสนุนโครงการฯดังกล่าวของกองทุน MKCF ช่วยทำให้พันธกิจของกรมการปกครอง ที่ต้องการสร้างพื้นที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมที่ปลอดภัย อย่างยั่งยืน มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ”ในพื้นที่ชายแดน ที่ส่งเสริมให้พื้นที่คู่ขนานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เป็นรั้วให้กันและกัน จะเป็นเกราะกำบังภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วช.(ศปสล.)จักได้นำส่งข้อมูลวิดิทัศน์ดังกล่าว ให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกองทุน นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทุน MKCF และ ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโครงการฯ ต่อไป