กิจกรรม

อปค. บันทึกวิดิทัศน์คำรับรอง/ชมเชย (Testimonial) สำหรับกองทุน MKCF ในการสนับสนุนโครงการ NTS- Mekong Watch

2024-04-05T16:17:19+07:00Tags: , , , , |

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 ...

ศปสล. พบ UNODC หารือแนวทางการทำงาน “การบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนาคต

2024-04-05T16:07:16+07:00Tags: , , , , , |

เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 ...

ศปสล. ลงพื้นที่สระแก้ว ศึกษาปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา เจาะลึกปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการแก้ไขให้เป็น Win -Win Solution สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2024-03-28T18:24:12+07:00Tags: , , , , |

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญณิขา เหลิมทอง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch จันทบุรี ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างความมั่นคงชายแดน ปิดทางภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2024-03-28T18:21:10+07:00Tags: , , , |

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Best practice) รับมือความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างผู้นำเป็น Change Heroes/Agent ช่วยประชาชนชายแดนรู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ปกป้องชุมชนชายแดนเท่ากับการปกป้องประเทศ

2024-03-29T13:42:25+07:00Tags: , , |

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ...

กรมการปกครองเดินหน้าโครงการ NTS-Mekong Watch เต็มรูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเหตุภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์/ออนไลน์ปูพรมตั้งศูนย์ประสานงาน 44 อำเภอชายแดนไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์แจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมาย

2024-01-22T05:43:03+07:00

กรุงเทพฯ – 15 มกราคม 2566 – ...

ศปสล. เดินหน้าสร้างเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  NGOs  แสวงหาแนวทางการบริหารจัดการชายแดนสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ลุ่มน้ำโขง

2024-01-06T21:22:35+07:00

ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้พบปะหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือและขอคำแนะนำรวมถึงการประเมินสถานการณ์ล่าสุดสำหรับภับคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆ ...

“กรมการปกครอง” เดินหน้าบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม ปูพรมตั้งศูนย์ประสานงานกลไกเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขง 44 อำเภอชายแดนไทย-ลาว , ไทย – กัมพูชา รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่

2024-01-05T22:02:02+07:00

อบรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้รู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ส่งต่อความรู้ให้ประชาชนผนึกกำลังป้องกันชายแดนด้วยตัวเอง ผ่านการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมข้ามชาติ

“กรมการปกครอง” ขยายความร่วมมือชายแดนต่อเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (ไทย- กัมพูชา) จับมือผนึกกำลังป้องกันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ชายแดน ยกโมเดล“ การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ จากชายแดนด่านบ้านแหลม จันทบุรี เป็นต้นแบบพัฒนาชายแดนอย่างยั่งยืน

2023-12-21T09:52:37+07:00

3 พ.ย. 66 - สระแก้ว – เมืองเสียมราฐ  กัมพูชา  :  กรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (Mekong Linkage : Connecting Nations, Linking People)  (ไทย – กัมพูชา)

กรมการปกครอง เดินหน้าต่อเนื่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาวใต้)  ยกระดับบทบาทผู้นำปฏิบัติการในระดับท้องที่รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในพื้นที่ชายแดนลุ่มน้ำโขง ปักหมุด “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2023-12-19T22:36:35+07:00

4 - 8 ก.ย. 66 – อุบลราชธานี –  จำปาสัก สสป.ลาว -  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (Mekong Linkage : Connecting Nations, Linking People)  (ไทย - ลาวใต้ ) ครั้งที่ 2

มิติใหม่ด้านความมั่นคง “กรมการปกครอง” Kick off !! โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อรับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (NTS-Mekong Watch)

2024-02-13T08:50:00+07:00

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 เชิญนายอำเภอ – กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 ฝั่ง ชายแดนไทย - ลาว (เหนือ-กลาง) ร่วมหารือกระชับความสัมพันธ์ต่อยอดความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม หนุน แนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

Go to Top