โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(Enhancing People-to-People Connectivity to Address Non-traditional Security Challenges in the Mekong Region)

ส่งอีเมล

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรายละเอียดมาที่อีเมล

NTSmekong@gmail.com

ที่อยู่

กรมการปกครอง (วังไชยา)
ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กทม.10300
โทร. 02-222-6204 (ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)

แจ้งเหตุออนไลน์

ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง