กิจกรรม

กิจกรรม2023-12-09T08:39:10+07:00
1503, 2024

ศปสล. ลงพื้นที่สระแก้ว ศึกษาปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา เจาะลึกปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการแก้ไขให้เป็น Win -Win Solution สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญณิขา เหลิมทอง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

1303, 2024

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch จันทบุรี ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างความมั่นคงชายแดน ปิดทางภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

1802, 2024

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Best practice) รับมือความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างผู้นำเป็น Change Heroes/Agent ช่วยประชาชนชายแดนรู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ปกป้องชุมชนชายแดนเท่ากับการปกป้องประเทศ

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ...

1501, 2024

กรมการปกครองเดินหน้าโครงการ NTS-Mekong Watch เต็มรูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเหตุภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์/ออนไลน์ปูพรมตั้งศูนย์ประสานงาน 44 อำเภอชายแดนไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์แจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมาย

กรุงเทพฯ – 15 มกราคม 2566 –...

601, 2024

ศปสล. เดินหน้าสร้างเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  NGOs  แสวงหาแนวทางการบริหารจัดการชายแดนสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ลุ่มน้ำโขง

ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้พบปะหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือและขอคำแนะนำรวมถึงการประเมินสถานการณ์ล่าสุดสำหรับภับคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆ...

2512, 2023

“กรมการปกครอง” เดินหน้าบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม ปูพรมตั้งศูนย์ประสานงานกลไกเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขง 44 อำเภอชายแดนไทย-ลาว , ไทย – กัมพูชา รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่

อบรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้รู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ส่งต่อความรู้ให้ประชาชนผนึกกำลังป้องกันชายแดนด้วยตัวเอง ผ่านการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมข้ามชาติ

311, 2023

“กรมการปกครอง” ขยายความร่วมมือชายแดนต่อเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (ไทย- กัมพูชา) จับมือผนึกกำลังป้องกันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ชายแดน ยกโมเดล“ การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ จากชายแดนด่านบ้านแหลม จันทบุรี เป็นต้นแบบพัฒนาชายแดนอย่างยั่งยืน

3 พ.ย. 66 - สระแก้ว – เมืองเสียมราฐ  กัมพูชา  :  กรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (Mekong Linkage : Connecting Nations, Linking People)  (ไทย – กัมพูชา)

809, 2023

กรมการปกครอง เดินหน้าต่อเนื่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาวใต้)  ยกระดับบทบาทผู้นำปฏิบัติการในระดับท้องที่รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในพื้นที่ชายแดนลุ่มน้ำโขง ปักหมุด “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

4 - 8 ก.ย. 66 – อุบลราชธานี –  จำปาสัก สสป.ลาว -  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง (Mekong Linkage : Connecting Nations, Linking People)  (ไทย - ลาวใต้ ) ครั้งที่ 2

Go to Top