แจ้งเหตุหรือเบาะแสภัยด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ในพื้นที่ชายแดนลุ่มน้ำโขง
แจ้งเหตุออนไลน์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับแม่น้ำโขง (เฉพาะพื้นที่ 44 อำเภอ ใน 17 จังหวัด) เพื่อประมวลข้อมูลสำหรับการดำเนินการตรวจสอบ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนโดย กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) ภายใต้การจัดการโครงการโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)

Max file size: 1024000 KB

หมายเหตุ: หากท่านต้องการแจ้งเหตุออนไลน์เบาะแสภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ชายแดนลุ่มน้ำโขงกลุ่มเป้าหมาย 44 อำเภอ ใน 17 จังหวัด ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ หรือ เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม damrongdhama.dopa.go.th หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งเหตุออนไลน์

ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง