NTS Mekong

Connecting Nations, Linking People

Connecting Nations, Linking People

Awareness Today, Security Tomorrow.

Awareness Today, Security Tomorrow.

ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สนับสนุนโดย กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) ภายใต้การจัดการโครงการโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)

NTS Mekong2024-01-28T17:02:34+07:00

พื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด 44 อำเภอ ชายแดนไทย - ลาว ไทย - กัมพูชา

เกี่ยวกับเรา
NTS Mekong

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นข้อเสนอโครงการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

อัพเดทสถิติ
การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

  • สถิติการแจ้งเหตุ  เรื่อง
  • อยู่ระหว่างตรวจสอบ เรื่อง
  • ดำเนินการแก้ไขแล้ว เรื่อง
  • ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง

  • ยุติเรื่อง เรื่อง

** อัพเดทข้อมูลรายสัปดาห์

ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม

พื้นที่ 17 จังหวัด 44 อำเภอ ชายแดนไทย – ลาว ไทย- กัมพูชา

(อ. เชียงของ จ.เชียงราย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเชียงของ
122 หมู่ 12, ถนนสายกลาง, ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, 57140
โทร: 053-791351
ดูแผนที่
(อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทร: 053-777110
ดูแผนที่
(อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น
เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ถนนหล่ายงาว-ห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทร: 053-608219
ดูแผนที่
(อ.เทิง จ.เชียงราย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเทิง
เลขที่ 25 หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร: 053-795345
ดูแผนที่
(อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
โทร: 054-693558
ดูแผนที่
(อ.สองแคว จ.น่าน) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอสองแคว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
โทร: 054-777100
ดูแผนที่
(อ.ท่าลี่ จ.เลย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอท่าลี่
ถนนทรงฆะศิริ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย 42140
โทร: 042-889206
ดูแผนที่
(อ.เชียงคาน จ.เลย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน
เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โทร: 042-821597
ดูแผนที่
(อ.ปากชม จ.เลย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอปากชม
ถนนปากชม - ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทร: 042-881099
ดูแผนที่
(อ.นาแห้ว จ.เลย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว
หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย 42170
โทร: 042-897041
ดูแผนที่
(อ.ด่านซ้าย จ.เลย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร: 042-891266
ดูแผนที่
(อ.อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย
ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร: 042-411060
ดูแผนที่
(อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี
หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทร: 042-418046
ดูแผนที่
(อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย
เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนพิสัยสรเดช ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทร: 042-471413
ดูแผนที่
(อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
หมู่ที่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทร: 042-451953
ดูแผนที่
(อ.สังคม จ.หนองคาย) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอสังคม
หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทร: 042-440159
ดูแผนที่
(อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
ถนนหนองคาย-นครพนม (ถนนชยางกูร)
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร: 042-440159
ดูแผนที่
(อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
หมู่ที่ 3 ถนนหนองคาย-นครพนม ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร: 042-499399
ดูแผนที่
(อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอปากคาด
หมู่ที่ 5 ถนนพิทักษ์ประชา ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
โทร: 042-480103
ดูแผนที่
(อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร: 042-511100
ดูแผนที่
(อ.บ้านแพง จ.นครพนม) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทร: 042-591021
ดูแผนที่
(อ.ธาตุพนม จ.นครพนม) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทร: 042540398
ดูแผนที่
(อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร: 042540398
ดูแผนที่
(อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร: 042-611550
ดูแผนที่
(อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอนาตาล
หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร: 045-305084
ดูแผนที่
(อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอสิรินธร
ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทร: 045-366092
ดูแผนที่
(อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร: 045-366092
ดูแผนที่
(อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร
ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทร: 045-496048
ดูแผนที่
(อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม
หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร: 045-351041
ดูแผนที่
(อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก
หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทร: 045-376102
ดูแผนที่
(อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 40160
โทร: 055-486124
ดูแผนที่
(อ.ภูซาง จ.พะเยา) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอภูซาง
ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
โทร: 054-465054
ดูแผนที่
(อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอชานุมาน
หมู่ที่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
โทร: 045-466069
ดูแผนที่
(อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
หมู่ที่ 11 ถนนพญาเมืองภู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร: 045-608153
ดูแผนที่
(อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภออำเภอกาบเชิง
หมู่ที่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทร: 044-559101
ดูแผนที่
(อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน
หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทร: 039-360216
ดูแผนที่
(อ.สอยดาว จ.จันทบุรี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอสอยดาว
เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
โทร: 039-360216
ดูแผนที่
(อ.คลองใหญ่ จ.ตราด) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
ถนนบำรุงสุข ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทร: 039-582248
ดูแผนที่
(อ.บ่อไร่ จ.ตราด) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่
เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทร: 087-9131131
ดูแผนที่
(อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน หมู่ที่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทร: 045371089
ดูแผนที่
(อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอตาพระยา
ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
โทร: 037-269070
ดูแผนที่
(อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
หมู่ที่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร: 037-231016
ดูแผนที่
(อ.คลองหาด จ.สระแก้ว) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอคลองหาด
ถนนวัฒนานคร-ทุ่งขนาน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทร: 037-231016
ดูแผนที่
(อ.บ้านกรวด จ.สระแก้ว) ศูนย์ประสานงานกลไกการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงอย่างมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center)
ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด
เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทร: 044-679007
ดูแผนที่

กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

1503, 2024

ศปสล. ลงพื้นที่สระแก้ว ศึกษาปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา เจาะลึกปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการแก้ไขให้เป็น Win -Win Solution สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญณิขา เหลิมทอง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

1303, 2024

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch จันทบุรี ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างความมั่นคงชายแดน ปิดทางภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

1802, 2024

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Best practice) รับมือความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างผู้นำเป็น Change Heroes/Agent ช่วยประชาชนชายแดนรู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ปกป้องชุมชนชายแดนเท่ากับการปกป้องประเทศ

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Best practice) รับมือความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างผู้นำเป็น...

ข่าวสาร / บทความ

เรื่องราว/ข่าวสาร บทความ การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการบริหารจัดการให้เป็น Win-Win Solutions สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

การลักลอบเข้าเมืองหรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง การเข้าเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง โดยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยบุคคลที่สาม

สำรวจพลวัตของความมั่นคงรูปแบบใหม่ลุ่มน้ำโขงสุดซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

หมายเหตุ  - พลเอกเจิดวุธ คราประยูร ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภา บรรยายหัวข้อ “พลวัตของความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ไทย-ลาภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง...

แจ้งเหตุออนไลน์

ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Go to Top