การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการบริหารจัดการให้เป็น Win-Win Solutions สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2023-12-05T18:49:51+07:00Tags: |

การลักลอบเข้าเมืองหรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง การเข้าเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง โดยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยบุคคลที่สาม