AwarenessToday

“NTS – Mekong Watch” เดินหน้าปักหมุด”สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” ต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในลุ่มน้ำโขง

2024-04-05T15:44:36+07:00Tags: , , , , , |

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Enhancing People-to-People Connectivity to Address ...

อปค. บันทึกวิดิทัศน์คำรับรอง/ชมเชย (Testimonial) สำหรับกองทุน MKCF ในการสนับสนุนโครงการ NTS- Mekong Watch

2024-04-05T16:17:19+07:00Tags: , , , , |

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 ...

ศปสล. พบ UNODC หารือแนวทางการทำงาน “การบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนาคต

2024-04-05T16:07:16+07:00Tags: , , , , , |

เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 ...

ศปสล. ลงพื้นที่สระแก้ว ศึกษาปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา เจาะลึกปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการแก้ไขให้เป็น Win -Win Solution สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2024-03-28T18:24:12+07:00Tags: , , , , |

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญณิขา เหลิมทอง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch จันทบุรี ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ “สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างความมั่นคงชายแดน ปิดทางภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2024-03-28T18:21:10+07:00Tags: , , , |

ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.)

ศปสล.พบ Thaipbs หารือการขับเคลื่อนโครงการ NTS-Mekong Watch เดินหน้าปักหมุดการสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ เกราะกำบังภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2024-04-10T17:38:46+07:00Tags: , , , , |

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 ...

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Best practice) รับมือความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวทาง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” สร้างผู้นำเป็น Change Heroes/Agent ช่วยประชาชนชายแดนรู้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ปกป้องชุมชนชายแดนเท่ากับการปกป้องประเทศ

2024-03-29T13:42:25+07:00Tags: , , |

ศปสล. ตรวจติดตามโครงการ NTS –Mekong Watch บึงกาฬ ...

Go to Top