Last modified by - 4 สัปดาห์ ago

#238766739ff8db5c1
พิธีปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ/สถานบันเทิง ตามแผนรองรับปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ระยะเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

Ticket Author
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่
Created Datetime
20/06/24 10:20

*** อำเภอศรีเชียงใหม่ ***

พิธีปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ/สถานบันเทิง ตามแผนรองรับปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ระยะเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

_________________________________

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 ม.ย. 2567 

เวลา 18.00 น.


-นายจรัล กลางประดิษฐ

(นายอำเภอศรีเชียงใหม่/ผอ.ศป.ปส.อ.ศรีเชียงใหม่)


เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวและเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ/สถานบันเทิง ตามแผนรองรับการปฏิบัติการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน(1มิ.ย.-31ส.ค.2567)

พร้อมจัดตั้งชุดเฉพาะกิจระดับอำเภอ อำเภอละ1ชุด โดยพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชม. โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตราหาข่าว(ยาเสพติด,การค้ามนุษย์,การครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย,การพนัน,สถานบันเทิงและสถานบริการ ฯลฯ) รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2567 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว.6130 ลว.6 มิ.ย.2567 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบรูณาการฯดังนี้

-สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

-ร้อย ทพ.2104

-ร้อย ตชด.245(ชป.วัดอรัญบรรพต)

-สถานีตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่

-สถานีเรือศรีเชียงใหม่(นรข.)

-สำนักเทศกิจ ทต.ศรีเชียงใหม่

-ชุด ชรบ.อ.ศรีเชียงใหม่

-ร้อย อส.อ.ศรีเชียงใหม่ ที่3


ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Phone
042452893
accepted
1
address
พานพร้าว
avada_post_views_count
14
avada_today_post_views_count
2
avada_post_views_count_today_date
18-07-2024

Replies are closed.

Go to Top