“NTS – Mekong Watch” เดินหน้าปักหมุด”สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” ต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในลุ่มน้ำโขง

2024-04-05T15:44:36+07:00Tags: , , , , , |

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Enhancing People-to-People Connectivity to Address ...